Tag: แนวข้อสอบกรมชลประทานพร้อมเฉลย

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมชลประทาน

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมชลประทาน

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมชลประทาน

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมชลประทาน

เนื่องด้วยกรมชลประทานได้มีการเปิดรับสมัครผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
เป็นข้าราชการหลายๆ ตำแหน่ง ดังนั้นทางเว็บไซท์จึงได้จัดทำตัวอย่างแนวข้อสอบ
ของกรมชลประทานพร้อมกับคำเฉลยแล้วนั้น (ดังรายละเอียดต่อไปนี้)
รวม 24 ตำแหน่ง 95 อัตรา ระหว่างวันที่ 3-11 เม.ย. 2555 โดยเปิดรับสมัครสอบในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานส่งน้ำ พนักงานเครื่องจักรกล
เจ้าพนักงานสถิติ ช่างเทคนิค ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างฝีมือโรงงาน ช่างฝีมือสนาม ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างชลประทาน นายช่างไฟฟ้า นายช่างสำรวจ นายช่างโยธา
นายช่างชลประทาน และ วิศวกรชลประทาน

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม