Tag: เกณฑ์ศิลปหัตกรรมครั้งที่62เชียงใหม่

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่62เชียงใหม่

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่62เชียงใหม่

 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย2555

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำทุกปี  เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2555  [อ่านต่อ...]

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม