Tag: ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง) เป็นข้าราชการในสายงานที่มีระดับเริ่มต้นตั้งแต่

ระดับ (ซี) 3-5 หรือ 6ว   เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่จะสอบเป็น

ระดับ 7    ถ้าสอบได้และได้รับการบรรจุ จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนายอำเภอ ต่อจากนั้นก็ดำรงตำแหน่งระดับ 7 ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงลำดับการขึ้นบัญชีเพื่อแต่งตั้งให้เป็น

ระดับ 8   เริ่มจาก

หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ 8ว

ปลัดอำเภออาวุโส ระดับ 8ว

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ระดับ 8ว ต่อจากนั้นจึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็น

นายอำเภอ  (เจ้าพนักงานปกครอง 8)

ผู้อำนวยการกอง ระดับ 8

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม