Tag: ข้อสอบท้องถิ่น 56

แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556

แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556

images

1. สมัยประชุมสามัญมีกำหนดขึ้นภายในกี่วัน

ก. 15 วัน                          ข. 30 วัน

ค. 45 วัน                          ง. 60 วัน

ตอบ ค. 45 วัน คำอธิบายดังข้อข้างต้น

 

2. กรณีมีเหตุจำเป็น ประธานสภาสามารถสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกครั้งละไม่เกินกี่วัน

ก. 15 วัน                               ข. 30 วัน

ค. 45 วัน                               ง. 60 วัน

ตอบ ก. 15 วัน

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม