Tag: การทดสอบความรู้

การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาครั้งที่10

การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาครั้งที่10

การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาครั้งที่10

 

ครุสภา รับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 10

รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 2-15 กรกฎาคม 2555 (สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Internet Explorer Broswer ในการเข้าระบบรับสมัครทสอบออนไลน์)

ค่าธรรมเนียม มาตรฐานละ 300 บาท

วัน เวลาและสถานที่สอบ