อัพเดทข่าวสารล่าสุด-ที่นี่!!

แนวข้อสอบ กพ 57 ภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบ GAT-PAT รอบล่าสุด รอบ2 มีนาคม2556

รวมศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ กพ.และส่วนราชการ
ศัพท์ภาษาอังกฤษเตรียมสอบ ก.พ.และส่วนราชการอื่นๆ

**************************************

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

รวมแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ3

ScreenHunter_01 Mar. 05 16.07

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
ชุดที่ 1 (61 ข้อ) โดย ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. พร้อมเฉลย ปี 2557

imagesการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงาน กพ. ได้เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟัง
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น ในปี 2557 ปีนี้
นับเป็นปีแรกตั้งแต่ที่มีการสอบมา

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม