Category: แนวข้อสอบทั่วไป

พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 มาตราที่ 1-6

พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 มาตราที่ 1-6

n20110608203238_28760

:: บทนิยาม
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542″
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
(2) พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“ป้องกัน อัคคีภัย” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม้ และให้ หมายความรวมถึงการเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ด้วย
“ระงับอัคคีภัย” หมายความว่า การดับเพลิงและการลดการสูญเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้
“สิ่ง ที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย” หมายความว่า เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอื่นใด ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ ที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการ จุดติดใด ๆ หรือการสันดาปเอง ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2556

แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2556

n20110608203238_28760

1. การติดต่อสื่อสารทางวิทยุของพนักงานดับเพลิง ปัจจุบันใช้รหัสวิทยุแบบใด
ก.โค้ด ว.   ข. โค้ด คิว   ค.รหัส มอร์ส   ง. ถูกทุกข้อ
2. ไฟเกิดจากอะไร
ก. เชื้อไฟ + ความร้อน + ออกซิเจน
ข. ความร้อน + ออกซิเจน
ค. เชื้อไฟ + ความร้อน
ง. ไม่มีข้อถูก

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

n20110608203238_28760

1.    ข้อใดหมายถึง จุดหรืออุณหภูมิต่ำสุดที่ไอระเหยของของเหลวผสมกับอากาศจะสามารถเกิดการลุกไหม้
หลังจากมีการติดไฟ
ก.   จุดติดไฟ
ข.   จุดวาบไฟ
ค.   จุดระเบิด
ง.   ของเหลวติดไฟ
จ.    การเดือดปะทุ
2.    องค์ประกอบหลักของการติดไฟได้แก่ข้อใด
ก.   ความร้อน และเชื้อเพลิง
ข.   เชื้อเพลิง และออกซิเจน
ค.   ออกซิเจน และความร้อน
ง.   สารติดไฟ  เชื้อเพลิง และความร้อน
จ.   ความร้อน เชื้อเพลิง และออกซิเจน

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม