Category: แนวข้อสอบทั่วไป

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

n20110608203238_28760

1.    ข้อใดหมายถึง จุดหรืออุณหภูมิต่ำสุดที่ไอระเหยของของเหลวผสมกับอากาศจะสามารถเกิดการลุกไหม้
หลังจากมีการติดไฟ
ก.   จุดติดไฟ
ข.   จุดวาบไฟ
ค.   จุดระเบิด
ง.   ของเหลวติดไฟ
จ.    การเดือดปะทุ
2.    องค์ประกอบหลักของการติดไฟได้แก่ข้อใด
ก.   ความร้อน และเชื้อเพลิง
ข.   เชื้อเพลิง และออกซิเจน
ค.   ออกซิเจน และความร้อน
ง.   สารติดไฟ  เชื้อเพลิง และความร้อน
จ.   ความร้อน เชื้อเพลิง และออกซิเจน

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

กรุงเทพมหานครเปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1

กรุงเทพมหานครเปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1
LOGO_1~1
กรุงเทพมหานครเปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1
จำนวน 243 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2556
คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2556

แนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2556

เก็บเอาแนวข้อสอบเด็ดๆ มาฝากให้เพื่อนๆ ได้อ่านอีกแล้วครับ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ครับ!!
-กฎหมาย/ระเบียบ เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
-การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน สำนักงานปลัดเทศบาล และการกำหนดอาจหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2522
-พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495
-พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
-ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 เรื่องการบรรจุก๊าซ เบื้องต้น

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม