Category: แนวข้อสอบทั่วไป

ม.รามคำแหงขยายเวลารับสมัครอาจารย์คณะธุรกิจการบริการ จ.สุโขทัย10อัตรา

ม.รามคำแหงขยายเวลารับสมัครอาจารย์คณะธุรกิจการบริการ จ.สุโขทัย10อัตรา
images
» โพสต์เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2556
รองศาสตราจารย์ สุพรรณี  มังคะลี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดสุโขทัย แจ้งว่า คณะธุรกิจการบริการ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (งบรายได้)
โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานบริหารงานบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่ สำนักอธิการบดี อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามรายละเอียดดังนี้

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
ก.2534* ข. 2535 ค. 2536 ง.2545
2.ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้
ก.สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม
ข.สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม*
ค.สำนักงานรัฐมนตรี ,สำนักงานปลัดกระทรวง ,กรม ,กอง
ง.กรม ,กอง ,ฝ่าย ,งาน

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพรฏ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบพรฏ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. 15 วัน* ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน จ.90 วัน

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน
ก.10 วัน ข. 15 วัน* ค. 30 วัน ง. 45 วัน จ. 60 วัน

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร
ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด ข.ปลัดจังหวัด
ค.นายอำเภอ* ง.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
ก.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ค.กำนัน ง.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*
จ.นายอำเภอ

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม