Category: แนวข้อสอบทหาร

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ความรู้ความสามารถทั่วไป2556

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ความรู้ความสามารถทั่วไป2556

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556 รวมเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง เศรษกิจ กีฬา เหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้นในปลายปี 2555 และช่วงต้นปี 2556
1. ข้อใดคือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ในปี 2556
ก. ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความเสี่ยงที่จะเร่งตัวสูงขึ้น ++LOAD E-BOOK++แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556
ข. การหดตัวของเศรษฐกิจสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาหนี้สาธารณะ ส่งผลให้ปริมาณการค้าโลกลดลง
ค. ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง
ง. ถูกทุกข้อ ++LOAD E-BOOK++แนวข้อสอบกองทัพอากาศ 2556

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตรกองทัพไทย2556

แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตรกองทัพไทย2556

ประกาศผลสอบ GAT-PAT รอบล่าสุด รอบ2 มีนาคม2556
สำหรับผู้ที่สนใจต้องการจะสมัครเข้ารับราชการเป็น
นายทหารชั้นสัญญาบัตร เข้าสู่กองทัพไทยนั้น
มีแนวข้อสอบมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้อ่านกันนะครับ

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่2

แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่2

ประกาศผลสอบ GAT-PAT รอบล่าสุด รอบ2 มีนาคม2556

หลังจากที่ได้มีการเปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศกันไปบ้างแล้วนั้น น้องๆหลายคนคงกำลังเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกันไปบ้างแล้ว
และหลายหลายๆคนคงยังไม่รุ้ว่าข้อสอบจ่าอากาศเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้เลยได้หยิบเอาแนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 มาฝากน้องๆๆ กันครับ

แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาความรุ้ทั่วไป ชุดที่2

56. ยุทธศาสตร์ของระบบคุณธรรมนำการพัฒนาเพื่อ   “ 5 มุ่ง  3 ต้อง  2 ไม่ (บัญญัติ  10  ประการ )”  คือ (ของท่านบัญญัติ

จันทน์55. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย  “ ใช้หลักคุณธรรมนำการพัฒนา ”

เสนะ  รมช.มท.) แนวข้อสอบจ่าอากาศ ปี 2556 วิชาความรุ้ทั่วไป

1) มีแผนงานที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันที

2) การสานต่อในสิ่งที่ดีมีประโยชน์

3) การพัฒนางานให้เป็นระบบ  พัฒนาความคิดให้ทันสมัย

4) กล้าคิดริเริ่ม  กล้าทำและกล้ารับผิดชอบ

5) ทำงานเชิงรุก  มองภาพอย่างองค์รวม  กว้างไกล

6) ใช้หลักการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม