Category: แนวข้อสอบครู

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฎิบัติ

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ชุดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฎิบัติ

ประกาศผลสอบ GAT-PAT รอบล่าสุด รอบ2 มีนาคม2556

ตัวอย่างข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย ที่น่าจะมีแนวทางสำหรับการนำไปประยุกต์นะครับ สิบข้อ พร้อมเฉลย (อิอิ)

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฎิบัติ ลองไปติดตามดูนะครับ
1.วิสัยทัศน์ตามนโยบายการปฎิรูป กศ.ในทศวรรษที่ 2(52-61)ตรงกับข้อใด?
       ก.ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
       ข.ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
       ค.ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
       ง.ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
2.ข้อใดไม่ใช่ประเด็นหลักในการปฎิรูป กศ.และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ?
        ก.การพัฒนาคุณภาพ มฐ.กศ.และการเรียนรู้ของคนไทย
        ข.เพิ่มโอกาสทาง กศ.และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
        ค.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัด กศ.
        ง.สร้างความเข้มแข็งของการกำกับติดตามและประเมินผลให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับในการพัฒนาผู้เรียน
3.ข้อใดไม่ใช่กรอบแนวทางในการปฎิรูป กศ.และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ?
        ก.การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
        ข.การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
        ค.การพัฒนาคุณภาพ น.ร.ยุคใหม่
        ง.การพัฒนาสถานศึกษายุคใหม่
 4.ข้อใดเป็นหัวใจของการปฎิรูปการศึกษา?
        ก.คุณภาพครู
        ข.คุณภาพนักเรียน
        ค.คุณภาพสถานศึกษา
        ง.คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

สอบบรรจุครู2556

สอบบรรจุครู2556

แนวข้อสอบ

๑) ความหมายของการศึกษาตม พรบ.กศ.2542 หมายถึงข้อใด
ก. การอบรมสั่งสอนให้เกิด ความเจริญงอกงาม
ข. การเห็นตนเองเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
ค. การพัฒนามนุษย์โดยส่งเสริมให้มีความเจริญงอกงามอย่างเป็นอิสระ
ง. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ มีลุ้น – บรรจุครูผู้ช่วย โดยไม่ต้องสอบ

ครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ มีลุ้น – บรรจุครูผู้ช่วย โดยไม่ต้องสอบ

แนวข้อสอบ

ติดตามข่าวมาฝาก ครับ เกี่ยวกับการบรรจุพนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้างที่สอนในสถานศึกษา ในกรณี ไม่ต้องสอบบรรจุ แต่ใช้วิธีการประเมิน หลังจากที่สอนครบกำหนด 3 ปี ถ้าประเมินผ่าน ก็ให้บรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย อ่านรายละเอียดข่าวกันครับ

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม