Category: เก็งข้อสอบวิชาชีพครู

แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ (ครูผู้ช่วย)

| กรกฎาคม 20, 2011
แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ (ครูผู้ช่วย)

แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ (ครูผู้ช่วย)

1. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อใดกล่าวผิด?

ก. การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ข. การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน

ค. การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

ง. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ปี ข้อใดกล่าวผิด

ก. ความมั่นคงของรัฐ, เศรษฐกิจ

ข. สังคม และคุณภาพชีวิต การสร้าง

ความสมานฉันท์

ค. ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,

วิทยาศาสตร์และวิจัย

ง. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

เก็งข้อสอบวิชาชีพครู

| กรกฎาคม 20, 2011
เก็งข้อสอบวิชาชีพครู

แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ (ครูผู้ช่วย)
1. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อใดกล่าวผิด?
ก. การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ข. การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน
ค. การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ง. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ปี ข้อใดกล่าวผิด
ก. ความมั่นคงของรัฐ, เศรษฐกิจ
ข. สังคม และคุณภาพชีวิต การสร้าง
ความสมานฉันท์
ค. ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
วิทยาศาสตร์และวิจัย
ง. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม