Category: ธุรการ

แนวข้อสอบธุรการโรงเรียน 2557 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบธุรการโรงเรียน 2557 พร้อมเฉลย

prachum

คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 มีบุคคลตามข้อใดเป็นรองประธานกรรมการ “กวพ.อ.”
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
ง. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

2. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาบุคคลตามข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิด ชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่ และปิดประกาศประกวดราคา
ก. หัวหน้าส่วนราชการ
ข. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ค. เจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับมอบหมาย
ง. ไม่มีข้อใดถูก

3. หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่บุคคลตามข้อใด
ก. อธิบดี
ข. หัวหน้าส่วนราชการที่มีหลักฐานเป็นนิติบุคคล
ค. ปลัดกระทรวง
ง. ถูกทั้งข้อก. และ ข.

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม