Category: ท้องถิ่น

ข้อสอบจริงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2555

ข้อสอบจริงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2555

images

แนวข้อสอบจริง ที่เคยออกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ้างอิงจาก นายประพันธ์ เวารัมย์

มีทั้งหมด 12 ข้อครับ สำหรับเฉลย ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างครับ

1. ใครดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คนปัจจุบัน
ก. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ข. นายวิษณุ เครืองาม
ค. นายโภคิน พลกุล
ง. นายทศพร ศิริสัมพันธ์
จ. นายจรัส สุวรรณมาลา

2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคดีปกครองที่ฟ้องศาลปกครองได้
ก. การยื่นฟ้องขอเพิกถอนพระราชบัญญัติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ข. คดีที่ญาติจำเลยฟ้องร้องโดยกล่าวหาว่าศาลยุติธรรมตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรม
ค. คดีที่ญาติคนไข้ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการที่นายแพทย์โรงพยาบาลของรัฐผ่าตัดคนไข้ผิดพลาดทำให้คนไข้พิการ
ง. คดีพิพาทที่ชาวบ้านฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง เนื่องจากจ้างเอกชนสร้างถนนเป็นทางเดินเท้าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน
จ. คดีที่ทหารชั้นประทวนฟ้องผู้บังคับบัญชาว่าลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรม

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ปี 2556

แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ปี 2556

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมแนวข้อสอบท้องถิ่น ที่คาดว่าจะออกแนวข้อสอบ ทั้งภาค ก และภาคข ประจำปี 2556
การสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่า อบต. , อบจ. หรืออื่นๆ ใดก็ตามนั้น
สำหรับแนวข้อสอบที่ค่อนข้างว่าจะมั่นใจว่าจะออกข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก ประจำปี 2556
นั้นทางทีมงานได้รวบรวมตัวอย่าง และแนวข้อสอบ เอาไว้ และน่าจะเป็น แนวข้อสอบ
ภาค ก ฉบับท้องถิ่นใหม่ล่าสุด ล้วนๆ ประกอบด้วย

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 อัพเดทล่าสุด

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 อัพเดทล่าสุด

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
21. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคือ
ก.ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. นายกรัฐมนตรี ง. รองนายกรัฐมนตรี

22. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ก. ควบคุมข้าราชการประจำในสำนักนายก
ข. อำนาจเกี่ยวกับ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค์
ค. บังคับบัญชาข้าราชการองจาก นายกรัฐมนตรี รองนายก รมต.ประจำสำนักนายก
ง. บังคับบัญชาข้าราชการใน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม