Author Archive: ตัวอย่างแนวข้อสอบ

rss feed

แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง) เป็นข้าราชการในสายงานที่มีระดับเริ่มต้นตั้งแต่

ระดับ (ซี) 3-5 หรือ 6ว   เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่จะสอบเป็น

ระดับ 7    ถ้าสอบได้และได้รับการบรรจุ จึงจะมีสิทธิสอบเพื่อเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนายอำเภอ ต่อจากนั้นก็ดำรงตำแหน่งระดับ 7 ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงลำดับการขึ้นบัญชีเพื่อแต่งตั้งให้เป็น

ระดับ 8   เริ่มจาก

หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับ 8ว

ปลัดอำเภออาวุโส ระดับ 8ว

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ระดับ 8ว ต่อจากนั้นจึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็น

นายอำเภอ  (เจ้าพนักงานปกครอง 8)

ผู้อำนวยการกอง ระดับ 8

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศผลสอบ GAT-PAT รอบล่าสุด รอบ2 มีนาคม255617.บุคคลย่อมมีเสรีทางวิชาการ การศึกษา การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่ออะไร
ก.ระเบียบของสถาบันการศึกษา
ข.หน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน*
ค.มโนธรรม
ง.ถูกทุกข้อ

18.บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่ากี่ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ก. 6 ปี ข. 9 ปี
ค. 12. ปี * ง. 16. ปี

19.บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมอย่างไร
ก.โดยสงบ ข.โดยปราศจากอาวุธ
ค.ถูกทั้งข้อ ก.และ ข.* ง.ไม่ขัดต่อระบบการเมือง

20.บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ และรวมกันเป็นอะไรอีก
ก.สหพันธ์ ข.สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
ค.องค์เอกชน หรือหมู่คณะอื่น ง.ถูกทุกข้อ*

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพรฏ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบพรฏ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น24.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ต้องกำหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. 15 วัน* ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน จ.90 วัน

25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน
ก.10 วัน ข. 15 วัน* ค. 30 วัน ง. 45 วัน จ. 60 วัน

26.จากข้อ 25 ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร
ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด ข.ปลัดจังหวัด
ค.นายอำเภอ* ง.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

27.ใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
ก.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ค.กำนัน ง.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล*
จ.นายอำเภอ

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม