Author Archive: ตัวอย่างแนวข้อสอบ

rss feed

เฉลยแนวข้อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ กพ ปี 2557

เฉลยแนวข้อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ กพ ปี 2557

ScreenHunter_01 Mar. 05 16.07

การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงาน กพ. ได้เพิ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
ทางด้านการพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสารสำคัญของข้อความ
ในระดับเบื้องต้น ในปี 2557 นี้เป็นปีแรกตั้งแต่ที่มีการสอบมา

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ กพ 57

ภาษาอังกฤษ กพ 57

ScreenHunter_01 Mar. 05 16.07

คำอธิบาย สำหรับผู้สอบภาษาอังกฤษ ของสำนักงาน ข้าราชการพลเรือน หรือว่า กพ.

ประจำปีพุทธศักราช 2557  มีดังนี้

1.ผู้ที่ผ่านสอบวิชาความสามารถทั่วไป  และวิชาภาษาไทย  แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ
มีสิทธิ์สมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก 1 ครั้ง  โดยสำนักงาน ก.พ.จะประกาศ
กำหนดการรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
ในวันที่ 26 กันยายน 2557)
คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบ กพ 57 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ข้อสอบ กพ 57 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

แนวข้อสอบ

เป็นทราบกันดีแล้วว่า การสอบ กพ.หรือว่าข้าราชการพลเรือนประจำปีนี้ มีข้อสอบภาษาอังกฤษ ด้วย

โดยเป็นข้อสอบ แบบข้อเขียนค่ะ…โดยสรุปคร่าวๆ ดังนี้

ข้อสอบ กพ 57 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม