แนวข้อสอบธุรการ2556

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานธุรการ

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ใช้บังคับแก่ส่วนราชการดังต่อไปนี้
ก. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทั้งหมดภายในประเทศ ยกเว้นหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศต้องปรับปรุง ให้สอดคล้องกับประเทศนั้นๆ
ข. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกส่วนทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ยกเว้นท้องถิ่นซึ่งมีอิสระที่จะ กำหนดรูปแบบของตนเอง
ค. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกส่วนทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นภายในประเทศ
ง. ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ
จ. ใช้บังคับแก่ ส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ

2. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันไม่ใช้บังคับแก่
ก.ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ค .รัฐวิสาหกิจ
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. กับ ข.
จ. ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.

3. งานสารบรรณ ตามระเบียบฯ หมายความว่า
ก. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 6 อย่าง คือ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลาย
ข. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่การคิด การร่าง การพิมพ์ การส่ง การรับ การเก็บรักษา และการทำลาย
ค. งานบริหารงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด รวมทั้งการจัดทำ ดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ เครื่องพิมพ์ด้วย
ง. เหมือนข้อ ค. แต่ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์
จ. เหมือนข้อ ข. และรวมงานจัดหาดูแลวัสดุอุปกรณ์ด้วย

4. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้

ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. เลขาการนายกรัฐมนตรี
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จ. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น
ง. นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น
จ. หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

6. ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณฯ ได้แก่

ก. นายกรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จ. รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงผู้ถือปฏิบัติ

7. หนังสือราชการ หมายถึง
ก. หนังสือของหน่วยราชการ
ข. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ค. หนังสือที่ใช้กระดาษตราครุฑ
ง. ถูกทุกข้อ

…:: อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแนวข้อสอบเพิ่มเติม!! Download Now!!::…

• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 11349 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**ข้อกำหนดการใช้งานเบื้องต้น เพราะถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว :
• แนวข้อสอบที่ได้เผยแพร่บนพื้นฐานเว็บเพจแห่งนี้ ได้ไว้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธาณชนโดยไม่หวังผลตอบแทน
• เนื้อหา,ข้อความ หรือเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดอันเกิดจากเว็บไซท์นี้ ("เนื้อหา") มีไว้เพื่อให้ท่านใช้วิทยาทาน
• โปรใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบความถูกต้องของแนวข้อสอบ หรือเนื้อหาภายในเอกสาร
• ท่านควรตรวจทานเนื้อหาก่อนทำการวิเคราะห์ทุกครั้ง เพื่อลดขั้นตอนความผิดพลาดอันเกิดขึ้น
• ขอให้ท่านโชคดีและประสบความสำเร็จที่ท่านมุ่งหวังปรารถนา อันเกิดจากความฝึกฝน พยายาม!!

Tags:

Category: แนวข้อสอบครู

Comments (5)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. ปรียณัฐ อิตถการ พูดว่า:

  ขอแนวข้อสอบธุรการ ธ.ก.ส. ขอบคุณค่ะ

 2. noina พูดว่า:

  ขอแนวข้อสอบธุรการโรงเรียนด้วยค่ะ….ขอบคุณมากค่ะ

 3. noina พูดว่า:

  พี่คะ….ขอความกรุณาตอบกลับเร็วๆหน่อยนะคะ…ขอบคุณมากๆคะ

 4. sittisak พูดว่า:

  ขอแนวข้อสอบธุรการโรงเรียนด้วยครับ

..เพิ่มความคิดเห็น..