สอบบรรจุครู2556

แนวข้อสอบ

๑) ความหมายของการศึกษาตม พรบ.กศ.2542 หมายถึงข้อใด
ก. การอบรมสั่งสอนให้เกิด ความเจริญงอกงาม
ข. การเห็นตนเองเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
ค. การพัฒนามนุษย์โดยส่งเสริมให้มีความเจริญงอกงามอย่างเป็นอิสระ
ง. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม

 

๒) หลักสูตร ครอบคลุมชีวิตประจำวันครู ไม่เป็นผู้ออกคำสั่ง ทำหน้าที่ในการแนะแนวทางให้แก่ผู้เรียนผู้เรียนจะต้องมีอิสระในการเลือก ตัดสินใจ โรงเรียน ทำหน้าที่เป็นแบบจำลองสังคม การสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child centered)สอดคล้องกับปรัชญาในข้อใด
ก. ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม
ข. ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม
ค. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม
ง. ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม

๓) ลักษณะของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือข้อใด
ก. หลักสูตรอิงวิชาการ
ข. หลักสูตรอิงคุณภาพ
ค. หลักสูตรอิงมาตรฐาน
ง. หลักสูตรอิงสาระการเรียนรู้

๔) “เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ประชาชนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ”ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องในข้อใด
ก. หลักการของหลักสูตร
ข. จุดหมายของหลักสูตร
ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๕) ข้อใดคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้งหมด
ก. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้
ข. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา และมี จิตสาธารณะ
ค. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
ง. ความสามารถในการสื่อสาร การคิด มุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและ มีจิตสาธารณะ

file1

… อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบเพิ่มเติม!! Download Now!!…

• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 2068 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**ข้อกำหนดการใช้งานเบื้องต้น เพราะถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว :
• แนวข้อสอบที่ได้เผยแพร่บนพื้นฐานเว็บเพจแห่งนี้ ได้ไว้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธาณชนโดยไม่หวังผลตอบแทน
• เนื้อหา,ข้อความ หรือเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดอันเกิดจากเว็บไซท์นี้ ("เนื้อหา") มีไว้เพื่อให้ท่านใช้วิทยาทาน
• โปรใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบความถูกต้องของแนวข้อสอบ หรือเนื้อหาภายในเอกสาร
• ท่านควรตรวจทานเนื้อหาก่อนทำการวิเคราะห์ทุกครั้ง เพื่อลดขั้นตอนความผิดพลาดอันเกิดขึ้น
• ขอให้ท่านโชคดีและประสบความสำเร็จที่ท่านมุ่งหวังปรารถนา อันเกิดจากความฝึกฝน พยายาม!!

Tags:

Category: แนวข้อสอบครู

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. orio พูดว่า:

    ขอบคุณค่ะ

..เพิ่มความคิดเห็น..