แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS

แนวข้อสอบ

1. โปรแกรมใดที่มีบางส่วนที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
ก.โปรแกรม MATHCAD ข. โปรแกรม Macromedia Fireworks
ค. โปรแกรม Microsoft Excel ง. ข้อ A และ C ถูก

2. ข้อใดคือความสามารถของโปรแกรม SPSS for Windows
ก. การคำนวณค่าสถิติพื้นฐาน ข. การเรียงลำดับเนื้อหางานวิจัย
ค. การสรุปผลการวิเคราะห์ ง. ถูกทุกข้อ

3. ระยะทาง เช่น 10 กิโลเมตร, 20 กิโลเมตร จัดเป็นข้อมูล ระดับใด
ก. Nominal Scale ข. Ordinal Scale
ค. Interval Scale ง. Ratio Scale

4. แฟ้มข้อมูลใดต่อไปนี้ที่โปรแกรม SPSS for Windows ไม่สามารถเรียกใช้งานได้
ก. แฟ้มข้อมูล Text ข. แฟ้มข้อมูล Microsoft Excel
ค. แฟ้มข้อมูล Data base ง. แฟ้มข้อมูล Microsoft InfoPath

… อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบเพิ่มเติม!! Download Now!!…

• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 2036 ครั้ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**ข้อกำหนดการใช้งานเบื้องต้น เพราะถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว :
• แนวข้อสอบที่ได้เผยแพร่บนพื้นฐานเว็บเพจแห่งนี้ ได้ไว้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธาณชนโดยไม่หวังผลตอบแทน
• เนื้อหา,ข้อความ หรือเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดอันเกิดจากเว็บไซท์นี้ ("เนื้อหา") มีไว้เพื่อให้ท่านใช้วิทยาทาน
• โปรใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบความถูกต้องของแนวข้อสอบ หรือเนื้อหาภายในเอกสาร
• ท่านควรตรวจทานเนื้อหาก่อนทำการวิเคราะห์ทุกครั้ง เพื่อลดขั้นตอนความผิดพลาดอันเกิดขึ้น
• ขอให้ท่านโชคดีและประสบความสำเร็จที่ท่านมุ่งหวังปรารถนา อันเกิดจากความฝึกฝน พยายาม!!

Tags:

Category: แนวข้อสอบกพ

..เพิ่มความคิดเห็น..