คลังเก็บป้ายกำกับ: ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

อ่านและดูเอกสาร ได้จากลิ้งหัวข้อ ร่าง-เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ได้เลยครับผม

วิธีการอ่านและดูเอกสาร

002

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

001

กำหนดการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็น ประจําทุกปี เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและ สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการสร้าง ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดโดยจัดเวทีการประกวด แข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับชาติ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 กําหนดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม