คลังเก็บป้ายกำกับ: งานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

002

สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความหมายและความสำคัญ
“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
นอกจากนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้กำหนดเพิ่มเติมคำอธิบายความหมายของ
“งานสารบรรณ” ดังปรากฏในคำอธิบาย ดังนี้…

แฟ้มเพิ่มเติม!!