คลังเก็บหมวดหมู่: สายอำนวยการ

สรุป แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารที่ดีพ.ศ. 2546

002

สรุป แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลัดเกญฑ์และวิธีการบริหารกิจการที่ดีพ.ศ. 2546

1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการที่ดี พ.ศ. 2546ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10
ตุลาคม 2546

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่ส่วนราชการตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
กิจการที่ดี พ.ศ. 2546 อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

002

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยงานสารบรรณ คําว่า “งานสารบรรณ” ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร

ก.งานรับ – ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
ข.งานร่าง – เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด

ก.1 มิถุนายน 2516
ข.1 มิถุนายน 2526

อ่านเพิ่มเติม

นายร้อยตํารวจ สายอํานวยการ

002

1.ใน กรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด กําหนดให้การดําเนินการใดเป็นอํานาจของอธิบดีให้ผู้บัญชาการมีอํานาจเช่นว่านั้น ในฐานะ__________อธิบดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่__________กําหนด 

1) เป็น – ก.ต.ช.
2) แทน – กต.ช.

อ่านเพิ่มเติม

เก็ง – แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

002

1.การทําสําเนาในระเบียบงานสารบรรณ ประกอบด้วยอะไร

1.การทําสําเนา กระทําได้หลายวิธี เช่น คัด ถ่าย อัดเป็นต้น
2.เอกสารทางราชการจําเป็นต้องมีสําเนาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องส่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบหลายคน
3.สํานักคู่ฉบับ หนังสือราชการเป็นหลักฐานที่สําคัญในราชการ ระเบียบงานสารบรรณจึงบังคับให้มีสําเนาคู่ฉบับไว้อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.ถูกทุกข้อ

อ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบวิชาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

002

1.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตราเป็น
ก.พระราชบัญญัติ
ข.พระราชกําหนด
ค.พระราชกฤษฎีกา
ง.กฎกระทรวง

2.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี พ.ศ.
ก.พ.ศ.2526
ข.พ.ศ.2536

อ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบงานสารบรรณระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

002

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คําว่า “งานสารบรรณ” ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
ก.งานรับ – ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
ข.งานร่าง – เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ก.1 มิถุนายน 2516
ข.1 มิถุนายน 2526

อ่านเพิ่มเติม

สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

002

สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความหมายและความสำคัญ
“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
นอกจากนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้กำหนดเพิ่มเติมคำอธิบายความหมายของ
“งานสารบรรณ” ดังปรากฏในคำอธิบาย ดังนี้…

แฟ้มเพิ่มเติม!!

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

002

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และเป็นการสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณให้เป็นการดำเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติราชการ

แฟ้มเพิ่มเติม!!

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

002

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๐๖
เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม