เฉลยข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

images

1.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลบังคับใช้วันที่
ก. 2 มนาคม 2538
ข. 2 เมษายน 2538
ค. 2 มีนาคม 2537
ง. 2 เมษายน 2537

2.พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
ก. 90 ว้น
ข. 120 วัน
ค. 180 วัน
ง. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3.ข้อใดไม่ใช่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ก. เทศบาล
ข. สุขาภิบาล
ค. ราชส่วนท้องอื่น
ง. อบจ.

ลิงค์ผู้สนับสนุน:

4.ใครเป็นผู้รักษาราชการตาม พรบ. นี้
ก. รัฐมนตริว่าการกระทรวงการคลัง
ข. รั:จีมนตริ’ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตริว่าการกระทรวงพาณิชย์
ง. รัฐมนตริว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

5.สภาตำบลมีฐานะเป็น
ก.สมาคม
ข.มูลนิธิ
ค.นิติบุคคล
ง.องค์การ

6.ผู้ใดไม่ใช่สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง
ก. กำนัน
ข. สารว้ตกำนัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ง. แพทย์ประจํตำบล

7.ใครเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล
ก. กำนัน
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ท้องถิ่นจังหวัด
ง. นายอำเภอ   รายละเอียดเพิ่มเติม!!

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 783 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน: