เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

images

1.พรบ. ระเบียบบรีหารงานบุคคลบังคับใช้วันที่เท่าใด
ก. 18 มิถุนายน2542
ข. 11 กรกฎาคม 2542
ค. 30 พฤศจิกายน2542
ง. 15 ธันวาคม 2542

2.ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหารส่วนจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. ปลัดจังหวัด
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3.ใครไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหารส่วนจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายก อบจ.
ค. ปลัดจังหวัด
ง. สมาชิกสภา อบจ

4.ข้อใดไม่ใช่ความรู้ความเชียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหารส่วนจังหวัด
ก. ด้านการบรหารงานท้องถิ่น
ข. ด้านการบรหารงานบุคคล
ค. ด้านการระบบราชการ
ง. ด้านกฎหมาย

ลิงค์ผู้สนับสนุน:

5.การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหารส่วนจังหวัดเสนอรายชื่อจำนวนกี่คน
ก.4คน
ข.6คน
ค. 8 คน
ง. 12 คน

6.ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการให้มีการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหารส่วนจังหวัดคือใคร
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. ปลัดจังหวัด
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

7.ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหารส่วนจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. ปลัดองค์การบรหารส่วนจังหวัด
ค. ปลัดจังหวัด
ง. บุคคลที่อธิบดีแต่งตั้ง    รายละเอียดเพิ่มเติม!!

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 780 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน: