เฉลยข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

images

1.พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลบังคับใช้วันที่
ก. 2 มนาคม 2538
ข. 2 เมษายน 2538
ค. 2 มีนาคม 2537
ง. 2 เมษายน 2537

2.พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
ก. 90 ว้น
ข. 120 วัน
ค. 180 วัน
ง. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3.ข้อใดไม่ใช่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ก. เทศบาล
ข. สุขาภิบาล
ค. ราชส่วนท้องอื่น
ง. อบจ.

อ่านเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

images

1.พรบ. ระเบียบบรีหารงานบุคคลบังคับใช้วันที่เท่าใด
ก. 18 มิถุนายน2542
ข. 11 กรกฎาคม 2542
ค. 30 พฤศจิกายน2542
ง. 15 ธันวาคม 2542

2.ใครเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหารส่วนจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. ปลัดจังหวัด
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

3.ใครไม่ใช่ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหารส่วนจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายก อบจ.
ค. ปลัดจังหวัด
ง. สมาชิกสภา อบจ

4.ข้อใดไม่ใช่ความรู้ความเชียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหารส่วนจังหวัด
ก. ด้านการบรหารงานท้องถิ่น
ข. ด้านการบรหารงานบุคคล
ค. ด้านการระบบราชการ
ง. ด้านกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542

images

1. พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 ปังคบใช้วันที่
ก. 16 พฤศจิกายน 2542
ข. 17 พฤษภาคม 2542
ค. 18พฤศจิกายน2542
ง. 19พฤษภาคม 2542

2. พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 บังคบใช้วันที่
ก. 9 มกราคม 2549
ข. 9 มกราคม 2550
ค. 19 มกราคม 2550
ง. 18 พฤษภาคม 2542

3.”คณะกรรมการ” ตาม พรบ. กำหนดแผนและขันตอนการกระจายอำนาจฯ 2542 หมายความว่า
ก. คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. กรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม