แบบทดสอบ o-net ม.6 วิชาภาษาไทย

book

๖. คําในข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกับ “เหตุผล” ทุกคํา
๑. พุดตาน ถอดถอน มลพิษ
๒. มดเท็จ คิดสั้น จัดการ
๓. ผลัดเวร บทกลอน โทษทัณฑ์
๔. สวดมนต์ จุดอ่อน ทรัพย์สิน

อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบ o-net ม.6 วิชาสังคม

book

1.พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เป็นสากลในเรื่องใด
1.ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
2.การทําลายชีวิตเป็นบาป
3.ทุกชีวิตต้องเผชิญปัญหาด้วยความไม่ประมาท
4.มนุษย์ใช้ปัญญาหาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหาได้

อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบ o-net ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์

book

1.เซลล์ที่มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้: ดีเอ็นเอ ไรโบโซม เยื่อหุ้มเซลล์ เอนไซม์ และไมโทคอนเดรีย เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใด
1.แบคทีเรีย
2.พืชเท่านั้น
3.สัตว์เท่านั้น
4.อาจเป็นได้ทั้งพืชหรือสัตว์

อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบ o-net ม.6 วิชาคณิตศาสตร์

book

1.ให้ A = {1,2,3,…} และ B = {{1,2},{3,4,5},6,7,8,…} ข้อใดเป็นเท็จ
1.A – B มีสมาชิก 5 ตัว
2.จำนวนสมาชิกของเพาเวอร์เซตของ B – A เท่ากับ 4
3.จำนวนสมาชิกของ (A – B) U (B – A) เป็นจำนวนคู่
4.A n B คือเซตของจำนวนนับที่มีค่ามากกว่า 5

อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบ o-net ม.6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

book

2.อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป คือข้อใด
1.ข้าวต้ม ยำกุนเชียง และถั่วลิสงทอด
2.ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน
3.ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำว้า และน้ำส้มคั้นสด
4.ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก

อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบ o-net ม.6 วิชาสุขศึกษา

book

1.อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
1.โรคคางทูม
2.โรคปอดบวม
3.โรคอีสุกอีใส
4.โรคหัด

อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบ o-net ม.6 วิชาภาษาไทย

book

1.ข้อใดกล่าวถึงสัตว์ที่ต่างพวกกับข้ออื่น
1.แขกเต้าเคล้าคู่เคียง
2.หางไก่ว่ายแหวกว่าย
3.สัตวาน่าเอ็นดู
4.โนรีสีปานชาด

อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบ o-net ม.6 วิชาสังคมศึกษา

book

1.องค์ประกอบใดจำแนกจำแนกศาสนาเป็นอเทวนิยม เทวนิยม เอกเทวนิยม หรือ พหุเทวนิยม
1.ศาสดา
2.พิธีกรรม
3.ความเชื่อ
4.รูปเคารพ

อ่านเพิ่มเติม

แบบทดสอบ o-net ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์

book

7.สัตว์ชนิดใดที่ไม่มีกลไกในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ อุณหภูมิของร่างกายจึงผันไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม
1.จระเข้
2.นกเพนกวิน
3.พยูน
4.ปลาวาฬ

อ่านเพิ่มเติม