?

Home » Posts tagged 'OBEC E-Office'

Tag Archives: OBEC E-Office

อบรม OBEC E-Office สพป.แพร่ เขต 2

anigifนายสุรศักดิ์ ปาเฮ รองฯ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรม
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ สพฐ.
OBEC E-Office จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556
ณ ห้องพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2