?

Home » Posts tagged 'ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน'

Tag Archives: ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

เปิดงานอบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

เปิดงานอบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

นายนวรัตน์  ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานในการอบรม
โครงการการพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนอุดรพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพครูสู่อาเซียน
ณ โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา อ.วังชิ้น จ.แพร่  วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2555