?welcome to asean phrae2.com

ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตอนุบาลศึกษาและวุฒิบัตรนักเรียนที่จบชั้น ป. 6

ch1503

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตอนุบาลศึกษาและวุฒิบัตรนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ อ.สูงเม่น จ.แพร่  ในวันที่ 15 มีนาคม 2558

การรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติด

comeron1603

นายคำรณ กิ่งแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) โดยชี้แจงแนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติด  เมื่อวันที่  ในวันที่ 16 มีนาคม 2558  ณ ศูนย์ ICT สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

sumen1303

นายธีรศักดิ์ แก้วบริสุทธิ์  ผอ.ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร ร่วมกับคณะครู บุคลากร ร.ร.สูงเม่นวิทยาคาร ได้ร่วมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อชี้แจง ปรึกษา และพัฒนาการการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อจะนำไปพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาหน้าต่อไป

รับโล่รางวัล

pailom1303

นายปฏิพัทธ์  ถิ่นถา  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  ร.ร.บ้านไผ่ล้อม  ได้รับโล่รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

“open house banlaow school”

banlaow1203

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดงาน “open house banlaow school” ของโรงเรียนบ้านเหล่า เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีการนำเสนอผลงานของครูและนักเรียน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การสาธิตการทำอาหาร การนำเสนอประชาคมอาเซียน การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โครงการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

chamaipron1203

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม    เชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

jeaw1203

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งในการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2  ในวันที่ 12  มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2