?..::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต2 ยินดีต้อนรับ!! Welcome to Phrae2.com!!


ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 2
ข่าวสารทั่วไป สพป.แพร่ เขต2
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซท์ สพป.แพร่ เขต 2
แบบฟอร์มออนไลน์ สพป.แพร่ เขต 2โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร

sumen156

โครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ปีการศึกษา 2557  ได้มีการจัดระบบการใช้บริการอาหารกลางวันให้มีระเบียบ และมีความสะอาด สะดวกสบายยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร มีสุขอนามัยที่ดี ตามนโยบายของ สพป.แพร่ เขต 2  โดยการนำของนายธีรศักดิ์  แก้วบริสุทธิ์   ผอ.ร.ร. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

พิธีไหว้ครู ร.ร.บ้านไผ่ล้อม

pailom156

นายอุทัย   มโนตุลาการ   ผอ.ร.ร.บ้านไผ่ล้อม   แจ้งว่า ในวันพฤหัสบดีที่  12  มิถุนายน   2557    เวลา  08.30 – 12.00  น นักเรียนได้จัดกิจกรรมการตกแต่งพานสำหรับไหว้ครู  และเวลา 13.00 น. ก็ได้ทำพิธีไหว้ครู   วัตถุประสงค์  เพื่อระลึกถึงพระคุณครู

ผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล  ลำดับที่ 1      นางสาวยุพาวรรณ หม้อกรอง  ให้ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 16 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และทางโรงเรียนจะดำเนินการเรียกลำดับต่อไป ไปรายงานตัวแทน

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ch136

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา พ.ศ. 2556  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดแพร่

bos1261

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา อำเภอเมืองแพร่  พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดแพร่ และมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน โดยมี นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการกว่า 1,400 คน

ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนร่องกาศไตรภาคี

tripakee126

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ออกตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มโรงเรียนร่องกาศไตรภาคี  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557  ณ ร.ร.บ้านแม่สายดอนทัน  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ

ประชุมสามัญประจำปีกลุ่มไตรบูรพา

namkok126

นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนไตรบูรพาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษา ร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น