?

Home » Articles posted by ขอร้องเหอะ เช่าซื้อแล้วตั้ง 3000บ. กรุณาให้เจ้าหน้าที่เขตมีสิทธิ์ใช้งานบ้าง

Author Archives: ขอร้องเหอะ เช่าซื้อแล้วตั้ง 3000บ. กรุณาให้เจ้าหน้าที่เขตมีสิทธิ์ใช้งานบ้าง

วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556

anigif

นายชาติชาย กันกา,นายสุรศักดิ์ ปาเฮ และนายโกวิท บวรศักดิยุต
รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมการแข่งขันกรีฬาสังกัดหน่วยงาน สพป.แพร่ เขต 2 เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556
พร้อมกันนั้นได้ส่งทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง และกรีฬาพื้นบ้านเข้าร่วมการแข่งขัน
โดยได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณด้วย

ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556

anigifนายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอำเภอลอง
ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลอง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00 น.

ถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

anigifนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.แพร่ เขต 2
ถวายพวงมาลาเนื่องในวโรกาสวันอภิลักขิตสมัย คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราช ผู้ทรงเลิกทาส ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
ณ ที่ว่าการอำเภอลอง วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00น.

ประชุมนโยบายเร่งด่วนของสพฐ

 

anigifนายนวรัตน์  ต่วนชะเอม  ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาเรื่องนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.และลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้
ณ ห้องประชุม สพป.แพร่เขต 2 (ส่วน2) วันที่ 11 ตุลาคม 2556

ค่ายวิชาการเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน

anigifโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เข้าค่ายวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้สำหรับนักเรียน” วันที่ 21-22 กันยายน 2556  ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.แพร่ จำนวน 38,220 บาท โดย สจ.กรรณิการ์  ผาภูมิ สมาชิกสภาจังหวัดแพร่ เขต 1 อำเภอลอง เป็นประธาน โดยนายไพโรจน์ สุขธยารักษ์ ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

เปิดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ TEMS

anigifนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง.ผอ.สพป.แพร่ เขต 2
เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการ TEMS
(ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์)
กลุ่มโรงเรียนทุ่งทอง โรงเรียนไผ่ล้อม วันที่ 19 กันยายน 2556

รดน้ำเคารพศพฯ

anigifคณะผู้บริหาร  บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2
ร่วมรดน้ำเคารพศพคุณแม่ศรีกุย  กันกา  มารดาของนายชาติชาย  กันกา
รองฯ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ณ วัดเด่นชัย  อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ในวันอังคาร ที่ 10  กันยายน 2556 เวลา 9.00น.