?

Home » Articles posted by ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต2

Author Archives: ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต2

ร่วมแรงร่วมใจปลูกป่า

naunong237นายไพโรจน์   สุขธยารักษ์ ผอ.ร.ร. พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านนาอุ่นน่อง (ประชารัฐวิทยาคาร)ปลูกป่าชุมชน ณ พื้นที่ป่าชุมชน  ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพกลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ

bos227นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในกลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อ  ในวันที่  22  กรกฎาคม  2557  ณ ร.ร.บ้านปากกาง อ.ลอง จ.แพร่

ป้องกันไข้เลือดออก

naunong227

วันที่ 18  กรกฎาคม  2557  สาธารณสุขอำเภอลองจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันไข้เลือดออกจากแพทย์ทางเลือก จากสมุนไพร (ยาโฮมิโอพาธีย์จากสมุนไพร Eupatorium  perfoliatum) กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง โดยมี นายไพโรจน์   สุขธยารักษ์ ผอ.ร.ร.และคณะครูให้การต้อนรับ

การจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษ

english sridog187

นายชาติชาย กันกา, นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ให้กำลังใจคณะครูในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง ICT ร.ร.วัดศรีดอก

อบรมครูคณิตศาสตร์ ป. 3

surasak207

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

เปิดโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

ch207

นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  ณ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.สูงเม่น จ.แพร่