?

Home » ประชาสัมพันธ์โรงเรียน » โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

นายวีรพล  ปัญญาวัน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลู้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านแม่หลู้ โดยมีกิจกรรม เพาะเห็ดลม  ปลูกถั่วฝักยาว เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว