?

Home » ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารเขต » วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O – NET

วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O – NET

นายสุรศักดิ์  ปาเฮ  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์  ประชุมครูวิชาการโรงเรียนเพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การสอบ O – NET ป. 6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2555 ณ  ห้องประชุม สพป. แพร่ เขต 2  ส่วน 2  ในวันที่ 9  พฤศจิกายน  2555