?welcome to asean phrae2.com
กองทุนช่วยเหลือนักเรียนแจ้งครูอัตราจ้าง พนักงานราชการครู รับผลที่ส่งคัดลือกครูผู้ช่วยปี56 คืนที่ อ.ลอง

interviessheets

สอบสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์

bos707

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อกำหนดแนวทางและได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 8 ราย  ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

อบรมสื่อมัลติมีเดียครูภาษาไทยในสังกัดสพป.แพร่ เขต 2

sim

ดร.รอง ปัญสังกา เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียน
ที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย แก่ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัดสพป.แพร่ เขต 2
โดยสพป.แพร่ เขต 2 ร่วมกับ บริษัท สยามอินโนเวชั่น จำกัด จัดการอบรมขึ้น ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุม ร่องกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาแพร่ เขต 2
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม

bbb207

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนปากจอกวิทยา  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  ณ วัดสะแล่ง อ.ลอง จ.แพร่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี อ.ลอง

long107

ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อ.ลอง จ.แพร่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี อ.สูงเม่น

suman107

ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ณ โรงเรียนเทพนารี  อ.สูงเม่น  จ.แพร่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี อ.วังชิ้น

wangchin107

นายโกวิท บวรศักดิยุต  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ณ โรงเรียนบ้านใหม่  อ.วังชิ้น  จ.แพร่