?

การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซน 2

ขอความร่วมมือทางโรงเรียนแจ้งครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://goo.gl/forms/BIEYCQjcmv  ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เป็นอย่างช้า

ประชุม อ.ก.ค.ศ.

bos3108

นายสมบุญ  รอบเมือง  ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  ครั้งที่ 5/2558  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน

kovit3108

นายโกวิท บวรศักดิยุต รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน สพป.แพร่ เขต 2  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้โรงเรียนทราบอีกครั้ง

ประเมินทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ร.ร.เทพนารี

tepnaree2508

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.แพร่ เขต 2  ประเมินทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.เทพนารี  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ด่วนที่สุด ให้โรงรียนนำนักเรียนเข้าระบบ O-NET ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นี้

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายตามเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้ นำนักเรียนเข้าระบบ O-NET ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายตามเอกสารดังกล่าวต่อไปนี้ นำนักเรียนเข้าระบบ O-NET ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

surasak1408

นายสุรศักดิ์ ปาเฮ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2  ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 2 ส่วน 2