Tag: พรบ สภาตำบล 2537

เจาะข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

| พฤษภาคม 1, 2013 | 0 Comments

1. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล บังคับใช้วันที่ ก. 2 มีนาคม 2538 ข. 2 เมษายน 2538 ค. 2 มีนาคม 2537 ง. 2 เมษายน 2537 2. พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน ก. 90 วัน ข. 120 วัน ค. 180 วัน ง. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม