Tag: การเรียงประโยค

ข้อสอบแนวคิดการเรียงประโยค

| พฤษภาคม 24, 2013 | 0 Comments

ลักษณะคำถาม จะถามลำดับ เช่น ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1, 2, 3, 4 หมายเหตุ การเรียงประโยคหรือการเรียงข้อความไม่มีทฤษฎีที่ตายตัวในการทำข้อสอบแต่ทางชุม ชนของคนท้องถิ่นมีหลักในการทำข้อสอบ ดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 การหาประโยคแรก หรือประโยคที่ 1 การหาประโยคแรก หรือประโยคที่ 1 ให้หาคำต่อไปนี้ 1. การ – การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง – การมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาต

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบการเรียงประโยค หรือการเรียงข้อความ 2556

| พฤษภาคม 24, 2013 | 0 Comments

1. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1 ก. ทั้งในรูปแบบการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น ข. ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ค. เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาลงทุน ง. ได้ดำเนินนโยบายเป็นทางการเงิน 2. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 3 ก. ช่วยให้เกินประสิทธิภาพในการสำรวจ ข. การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ ค. ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ ง. และเป็นประโยชน์ในต่อการวางแผนดำเนินงาน

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบการเรียงประโยค กพ2556

| พฤษภาคม 1, 2013 | 0 Comments

ข้อสอบการเรียงประโยค 1. ข้อความใดอยู่ลำดับที่ 1 ก. ทั้งในรูปแบบการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น ข. ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ค. เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาลงทุน ง. ได้ดำเนินนโยบายเป็นทางการเงิน

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม