Recent Articles

ข้อสอบการวิเคราะห์สรุปเหตุผลทาง โอเปอร์เรต2556

| พฤษภาคม 24, 2013 | 0 Comments

Example1: แฟ้ม2 1.ถ้า 2*4 มีค่าเท่ากับ 12 คือคำตอบ และ 3*3 มีค่าเท่ากับ 12 คือคำตอบ แล้ว 5*6 มีค่าเท่ากับ เท่าใด? ก. 11 ข.15 ค.22 ง.23

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทาง โอเปอร์เรต (Operate)

| พฤษภาคม 24, 2013 | 0 Comments

Operate เป็นการวิเคราะห์สรุปเหตุผลอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมออกข้อสอบ ภาค ก. ซึ่งการ Operate ที่มักจะออกข้อสอบจะมี 2 รูปแบบวิธีการนั่นก็คือ 1.การ Operate แบบตัวเลข (มักออกข้อสอบเสมอ) 2.การ Operate แบบตัวแปร เทคนิค 1.ให้แทนค่า Operate ด้วยตัวแปรตัวเดียวกันเสมอ 2.ให้ดูคำตอบหลัก

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบอนุกรมแบบผสมเชิงซ้อน2556

| พฤษภาคม 18, 2013 | 0 Comments

แบบทดสอบความรู้แบบอนุกรมแบบผสม หรือ อนุกรมผสมเชิงซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของการสอบ กพ ประจำปี 2556 วิชา ความสามารถทั่วไป >>>

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบอนุกรมแบบผสม2556 ชุด3

| พฤษภาคม 18, 2013 | 0 Comments

แบบทดสอบความรู้แบบอนุกรมแบบผสม หรือ อนุกรมผสม เป็นส่วนหนึ่งของการสอบ กพ ประจำปี 2556 วิชา ความสามารถทั่วไป >>>

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบอนุกรมแบบผสม2556 ชุด2

| พฤษภาคม 18, 2013 | 0 Comments

แบบทดสอบความรู้แบบอนุกรมแบบผสม หรือ อนุกรมผสม เป็นส่วนหนึ่งของการสอบ กพ ประจำปี 2556 วิชา ความสามารถทั่วไป >>>

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม