Category: แนวข้อสอบปี2556

รวมสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

| กันยายน 4, 2013 | 0 Comments

13. หน่วยบริหารราชการรองจากจังหวัดเรียกว่า ก. อำเภอ ข. ตำบล ค. หมู่บ้าน ง. ถูกทุกข้อ 14. การตั้ง การยุบ เปลี่ยนแปลง เขตอำเภอให้ออกเป็นกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา ค. พระราชกำหนด ง. หนดกระทรวง

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบประโยคเงื่อนไข อัพเดทล่าสุด

| สิงหาคม 24, 2013 | 0 Comments

008:ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน :ค่าครุภัณฑ์ :งบลงทุน :ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ:4 009:ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น :อำเภอ :เทศบาล :องค์การบริหารส่วนตำบล :องค์การบริหารส่วนจังหวัด:1

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ พร้อมเฉลย อัพเดทล่าสุด

| สิงหาคม 24, 2013 | 0 Comments

17.สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ ก.การจัดการ ข.การติดต่อสื่อสาร ค.การสั่งการ* ง.การส่งข้อมูลย้อนกลับ 18.ตามปกติหน่วยงานฝ่ายอำนวยการ (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) มักจะมีพฤติกรรม ก.ร่วมมือประสานกันทำงาน ข.ขัดแย้งโทษกันและกัน* ค.ต่างคนต่างทำงาน ง.มุ่งปฏิบัติตามคำสั่ง

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

| สิงหาคม 13, 2013 | 0 Comments

001:งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น 1. :ข้อบังคับ 2. :ระเบียบ 3. :ข้อบัญญัติ 4. :พระราชบัญญัติ:3 ——————————————————————————————– 002:ข้อใดคือนิยามของ “งบประมาณ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน 2. :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน 3. :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 4. :ถูกทุกข้อ:2 ——————————————————————————————–

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน

| สิงหาคม 3, 2013 | 0 Comments

(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ (๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ (๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ มิให้นำคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ มาใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ “ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน “ข้าราชการฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น “กระทรวง” หมายความรวมถึงสำนักนายกรัฐมนตรีและทบวง

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม