แนวข้อสอบตรรกศาสตร์ พร้อมเฉลย อัพเดทล่าสุด

| สิงหาคม 24, 2013 | 0 Comments

55992205_1

17.สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ
ก.การจัดการ ข.การติดต่อสื่อสาร
ค.การสั่งการ* ง.การส่งข้อมูลย้อนกลับ
18.ตามปกติหน่วยงานฝ่ายอำนวยการ (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) มักจะมีพฤติกรรม
ก.ร่วมมือประสานกันทำงาน ข.ขัดแย้งโทษกันและกัน*
ค.ต่างคนต่างทำงาน ง.มุ่งปฏิบัติตามคำสั่ง


19.อะไรต่อไปนี้ ที่ไม่ใช่หลักของระบบคุณธรรม (Merit System)
ก.หลักความสามารถ ข.หลักความเสมอภาคในโอกาส
ค.หลักความมั่นคงในอาชีพ ง.หลักความขยันซื่อสัตย์*
20.ผู้บริหารที่เชื่อในระบบการควบคุมและลงโทษเพื่อให้บุคคลทำงานนั้น เป็นหลักของทฤษฎีบริหารที่เรียบว่า
ก.ทฤษฎีพื้นฐานของการจูงใจ ข.ทฤษฎี X*
ค.ทฤษฎี Y ง.ทฤษฎีรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
21.MBO คือการบริหารงานโดย
ก.ยึดตัวบุคคล ข.ยึดวิธีการ
ค.ยึดวัตถุประสงค์ * ง.ยึดผลงาน
22.ปัจจัยในการบริหารตามหลัก 4M’S คือ
ก.คน ความรู้ วัตถุสิ่งของ การจัดการ ข.คน เงิน ที่ดิน การประกอบการ
ค.แรงงาน ทุน ที่ดิน การประกอบการ ง.คน เงิน วัตถุสิ่งของ การจัดการ*                 รายละเอียด!!
… อ่านรายละเอียดและข้อมูลเอกสารประกอบเพิ่มเติม ได้ที่นี่!! …

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 1426 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน:
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!

Tags:

Category: แนวข้อสอบปี2556

..เพิ่มความคิดเห็น..