แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

| กรกฎาคม 24, 2013 | 0 Comments

nws0001914

20.ผู้บริหารที่เชื่อในระบบการควบคุมและลงโทษเพื่อให้บุคคลทำงานนั้น เป็นหลักของทฤษฎีบริหารที่เรียบว่า
ก.ทฤษฎีพื้นฐานของการจูงใจ
ข.ทฤษฎี X*
ค.ทฤษฎี Y
ง.ทฤษฎีรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง

21.MBO คือการบริหารงานโดย
ก.ยึดตัวบุคคล ข.ยึดวิธีการ
ค.ยึดวัตถุประสงค์ * ง.ยึดผลงาน

22.ปัจจัยในการบริหารตามหลัก 4M’S คือ
ก.คน ความรู้ วัตถุสิ่งของ การจัดการ ข.คน เงิน ที่ดิน การประกอบการ
ค.แรงงาน ทุน ที่ดิน การประกอบการ ง.คน เงิน วัตถุสิ่งของ การจัดการ*

23.ผู้รับสนองพระบรมราชการโองการโปรดเกล้าฯ นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 คือ
ก.ประธานรัฐสภา* ข.ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ค.ประธานวุฒิสภา ง.ประธานองค์มนตรี

24.พรรคการเมืองที่จะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดเป็นจำนวนอย่างที่สุด กี่เสียง

25.อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามประกาศของกระทรวงแรงงานฯ มีอัตราต่ำสุดและสูงสุดดังนี้

26.ถ้าค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลดลง จะทำให้
ก.ราคาสินค้าที่สั่งจากสหรัฐเข้ามาภายในไทยแพงขึ้น
ข.สินค้าไทยในต่างประเทศราคาถูกลงเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐ
ค.สินค้าไทยในต่างประเทศราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าสหรัฐ*
ง.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินไทยเพราะคนละสกุลกัน

27.กรุงเทพมหานคร จะมีอายุครบ 300 ปี ในปี พ.ศ. ……….
ก. 2624 ข. 2625*
ค. 2626 ง. 2627                    รายละเอียด!!

… อ่านรายละเอียดและข้อมูลเอกสารประกอบเพิ่มเติม ได้ที่นี่!! …

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 2076 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน:
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!

Tags:

Category: แนวข้อสอบปี2556

..เพิ่มความคิดเห็น..