พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

| พฤษภาคม 1, 2013 | 0 Comments

55992205_1

หัวใจของ พรบ. ฉบับนี้คือต้องแยกความแตกต่างระหว่าง
- คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
- คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
- คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
เมื่อจำเทคนิคได้แล้วเรามาเริ่มเลยก็แล้วกัน………

file1
มาตราทั่วไป (ม.1 – ม.4)
- พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ มีทั้งหมด 7 หมวด 43 มาตรา
- บังคับใช้วันที่ 30 พฤศจิการยน 2542
- “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า อบจ., เทศบาล, อบต., กทม., เมืองพัทยา ,
อปท.อื่น (สูตร 6 ทหารเสือ)
- “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ อบจ., พนักงานเทศบาล , พนักงานส่วน
ตำบล , ข้าราชการ กทม, พนักงานเมืองพัทยา , ข้าราชการหรือพนักงานของ อปท. อื่น
และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจาก งบประมาณหมวดเงินเดือน หรือ งบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุน
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ

จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 1112 ครั้ง
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
ลิงค์ผู้สนับสนุน:
• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!

Tags:

Category: ทั่วไป

..เพิ่มความคิดเห็น..