Tag: ทุนนิด้า 2557

ทุนการศึกษาปริญญาโท จาก นิด้า ประจำปี 2014

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี อยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติในสถาบัน จึงมอบทุนให้ใน 2 ประเภท ทุนปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2,3) โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม