Tag: ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย2556

                ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนประเภทบุคคลที่สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้                 ทุนที่รับสมัคร ไปศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ทุน เพื่อกลับมาปฏิบัติงานที่ ธปท. ได้แก่ (1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Mechatronic Engineering) จำนวน 1 ทุน (2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ การเงิน จำนวน 1 ทุน คุณสมบัติของผู้ที่สมัครรับทุน

คลิกที่นี่!! เพื่ออ่านเพิ่มเติม