ทุนการศึกษาพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2556-2557

ScreenHunter_02 Jul. 09 21.01

                วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัคบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัญฑิต เสริมกิจกรรมเริมหลักสูตร ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้นำและเป็นนายทหารสัญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) ของมหาวิทยาลัยมหิดล

                สิทธิประโยชน์

 • ศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
 • ได้รับเงินเดือนตามอัตราดังนี้ เงินเดือนชั้นปีที่ 1 จำนวน 3,070 บาท ชั้นปีที่ 2 จำนวน 3,270 บาท ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3,470 บาท ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3,670 บาท )
  • เบี้ยเลี้ยงวันละ 106 บาท
  • เครื่องแต่งกาย ที่พัก การรักษาพยาบาล และสิทธิอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
  • เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศเรือ อากาศตรี และบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ตามข้อผูกพันและสัญญาที่ทำไว้กับกองทัพอากาศ

  file1

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี
 • มีสัญชาติไทย บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เว้นแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ้งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีคามประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
 • ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกรวม 50 คน โดยได้รับคัดเลือกรับทุนกองทัพอากาศ จำนวน 30 คน ทุนส่วนตัว จำนวน 20 คน

• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 2308 ครั้ง
ลิงค์ผู้สนับสนุน:

**ข้อกำหนดการใช้งานเบื้องต้น เพราะถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว :
• แนวข้อสอบที่ได้เผยแพร่บนพื้นฐานเว็บเพจแห่งนี้ ได้ไว้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธาณชนโดยไม่หวังผลตอบแทน
• เนื้อหา,ข้อความ หรือเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดอันเกิดจากเว็บไซท์นี้ ("เนื้อหา") มีไว้เพื่อให้ท่านใช้วิทยาทาน
• โปรใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบความถูกต้องของแนวข้อสอบ หรือเนื้อหาภายในเอกสาร
• ท่านควรตรวจทานเนื้อหาก่อนทำการวิเคราะห์ทุกครั้ง เพื่อลดขั้นตอนความผิดพลาดอันเกิดขึ้น
• ขอให้ท่านโชคดีและประสบความสำเร็จที่ท่านมุ่งหวังปรารถนา อันเกิดจากความฝึกฝน พยายาม!!

Tags: , , ,

Category: ทั่วไป

..เพิ่มความคิดเห็น..