ทุนการศึกษาปริญญาโท จาก นิด้า ประจำปี 2014

studdy-002

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี อยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติในสถาบัน จึงมอบทุนให้ใน 2 ประเภท

ทุนปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2,3)

โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ทุนสงเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอด
หลักสูตร

2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร

ทุนปริญญาโทภาคปกติ(กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กําหนดจะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติ (กรณีพิเศษ) โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

1.  คณะที่เปิดรับสมัคร
1. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. คณะสถิติประยุกต์
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรสถิติประยุกต์
- สาขาวิชาเอกสถิติ
- สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
- สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย
- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

3. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร

4. คณะนิติศาสตร์
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายและการจัดการ

5. ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
- หลักสูตรการจัดการการท-องเที่ยวแบบบูรณาการ

6. คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
- หลักสูตรนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของ รัฐบาลหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาที่ได้การรับรองวุฒิการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมผู้สมัครต้องได้แต้มเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญา ตรีไม่ต่ํำกว่า 2.50 ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรนิติศาสตรผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. มีประสบการณ์การทํางานตามที่คณะกําหนด

วันที่สมัครด้วยตนเอง 26 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2556
วันที่สมัครทางเว็บไซต์ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2556
วันประกาศผลการคัดเลือก28 มีนาคม 2556

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม: http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_apply_exp1-56.pdf

• Credit ขอขอบคุณบทความและเนื้อหาดีดี มา ณ โอกาสนี้!!
จำนวนผู้เข้าโหลดเอกสารและหนังสือแนวข้อสอบ ทั้งหมด : 352 ครั้ง
ลิงค์ผู้สนับสนุน:

**ข้อกำหนดการใช้งานเบื้องต้น เพราะถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว :
• แนวข้อสอบที่ได้เผยแพร่บนพื้นฐานเว็บเพจแห่งนี้ ได้ไว้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธาณชนโดยไม่หวังผลตอบแทน
• เนื้อหา,ข้อความ หรือเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดอันเกิดจากเว็บไซท์นี้ ("เนื้อหา") มีไว้เพื่อให้ท่านใช้วิทยาทาน
• โปรใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบความถูกต้องของแนวข้อสอบ หรือเนื้อหาภายในเอกสาร
• ท่านควรตรวจทานเนื้อหาก่อนทำการวิเคราะห์ทุกครั้ง เพื่อลดขั้นตอนความผิดพลาดอันเกิดขึ้น
• ขอให้ท่านโชคดีและประสบความสำเร็จที่ท่านมุ่งหวังปรารถนา อันเกิดจากความฝึกฝน พยายาม!!

Tags: ,

Category: นิด้า

..เพิ่มความคิดเห็น..