ทาง สพป.แพร่ เขต2 ได้รวบรวมแบบฟอร์มที่จำเป็นสำหรับใช้ในการติดต่อราชการ โดยจัดทำเป็นไฟล์เอกสาร PDF   JPEG และ Zip
เพื่อง่ายต่อการดาวน์โหลด และเลือกใช้งาน  และท่านยังสามารถจัดพิมพ์จากที่บ้าน หรือสำนักงาน  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถ
จัดส่งเอกสารดังกล่าว แบบเร่งด่วน  โดยผ่านทางระบบ System-Support ของสพป.แพร่ เขต 2 Click!! เพื่อย่นระยะเวลาในการติดต่อราชการ
และเพื่อความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร ให้ท่าน จัดพิมพ์และกรอกแบบฟอร์ม  พร้อมกับ Scan เอกสารพร้อมกับแนบไฟล์ผ่านทาง
ระบบ System-Support โดยเก็บต้นฉบับและจัดส่งมาทีหลัง
**หมายเหตุ  ถ้าท่านจัดส่งเอกสารผ่านทาง System-Support เสร็จเรียบร้อย  ให้ท่านโทรศัพท์มา Confirm เอกสารกับเจ้าหน้าที่
ที่เบอร์โทรศัพท์  054-584130  หรือท่านจะจัดส่งเอกสารทางโทรสาร 054-583652 ...

คลิก!!  ดาวน์โหลดเอกสาร  PDF >>      |  คลิก!!  ดาวน์โหลดเอกสาร  รูปภาพ >>    |  คลิก!!  ดาวน์โหลดเอกสาร  Zip >>    |  

 *ทั่วไป

 

-กระดาษบันทึกข้อความ

 

 *รายงานการจ้าง/ซื้อกรณีเร่งด่วน

-บันทึกข้อความ รายงานการจ้าง

 

-กระดาษตราครุฑ

 

 

 -หนังสือสัญญาเช่ารถ

 

-แบบคำขอใช้ห้องประชุม

 

 

 -ใบตรวจรับงานก่อสร้าง

 

-หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็ตตกทอด

 

 

 -ใบส่งมอบงานจ้าง

 

-ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 

 

 -บันทึกการต่อรองราคาฯ

 

-ใบรับหลักประกันซองเสนอราคาขายทอดตลาดอาคารเรือนและบ้านพักครู

 

 

 

 

 

 

*งานราชพัสดุ

-แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินราชพัสดุ

 

 

 -ตัวอย่างแบบใบลาพักผ่อน

 

-บัญชีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

 

 

 -ใบตรวจรับพัสดุ

 

-แบบสำรวจรายการ-อาคาร-สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ-แบบ-ทร-04

 

 

 -ใบสั่งจ้าง

 

-แบบ-ทบ3-รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ

 

 

 -ใบสั่งซื้อ

 

-สัญญาซื้อขายอาคาร(เพื่อรื้อถอน)

 

 

 -ใบเสนอราคา

 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง  ดูแล  บำรุงรักษา  และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546

 

 *แบบใบประกันสังคมฯ

-แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ

 

-รายการที่ราชพัสดุแปลงที่กรมธนารักษ์ให้ส่งคืนของโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่เขต2

 

 

 -แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

 

 -แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ  (แบบ ทบ.6)

 

 

 -หนังสือการแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

 

 -บัญชีควบคุมวัสดุที่ได้มาจากการรื้อถอน

 

 

 -แบบขอบัตรรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาล

 *แบบฟอร์มทั่วไป(2)

 -แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 *แบบสัญญาต่างๆ

 แบบสัญญาจ้างลูกจ้างต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2556

 

 -แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

 

 แบบฟอร์ม และเกณฑ์การย้ายฯ ต่างๆ

 เกณฑ์ย้ายผู้บริหาร (ปรับปรุง)
เกณฑ์ย้ายผู้บริหาร
คำร้องขอย้ายผู้บริหาร
แบบคำร้องขอย้าย  ผู้สอน
รายละเอียดองค์ประกอบการย้ายครูผู้สอน

 

 -คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามแบบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

 

 แบบรายละเอียดขอช่วยราชการฯ

 แบบฟอร์มฯ

 

 -ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

 

 แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 -ใบลาพักผ่อน

 

 

 

 

 -ใบสำคัญรับเงิน

 

 

 

 

 -แบบคำขอหนังสือรับรองฯ

 

 

 

 

-แบบฟอร์ม และเกณฑ์การย้ายฯ ต่างๆ

 

 

 

 

 

 

     ข้อสอบครูผู้ช่วย55,ข้อสอบพยาบาล,ข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,ข้อสอบตำรวจสายปราบปราม,ทุนเรียนต่อต่างประเทศ,แนวข้อสอบnt-onet,สอบตรงมหาวิทยาลัย,แนวข้อสอบกพ,โควตามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ,แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ,แผนการสอนประถมมัธยม